Join us when we’ll be at the brilliant Siop Cynfelyn in Tre’r Ddol, Machynlleth. This event is for anyone worried about the future of their village shop – or any other local amenity – to come and see first-hand how community ownership can be used not just to save it, but transform it into a vibrant hub of the local area.

Siop Cynfelyn is a community run shop and cafe. The shop offers a variety of produce, including basic groceries and also a selection of local produce and specialist foods and wine. The cafe is known for its excellent coffee and also for the delicious cakes and light meals, which are mainly cooked on the premises. It plays a key role in the local area, not just in the fact that it provides somewhere to buy things locally, but because it provides a place to socialise for everyone, making a real impact in reducing feelings of isolation and loneliness that can be experienced by many living in rural areas. It has a great atmosphere, much of which is down to the fact that the majority of the staff are volunteers, and it’s situated on the Wales Coast Path and benefits from passing trade from walkers, hikers, and others enjoying the local scenery.

This event will be your chance to hear directly from those who set up the shop and café about how they did it, as well as their plans for the future, including their next new ‘big build’ project. You’ll also see some of the other services the shop offers, including their Welsh language sessions for learners.

Advisers from Plunkett Foundation will also be on-hand to talk through the practicalities of setting up and running a community co-operative in your area.

Even if community ownership is a completely new idea to you, we’d love to have you with us on the day to show you what a difference it can make, and hopefully inspire you to see what it could do for your community!

For further details, please see the event poster here.

If you would like more information about this free event, please contact the Events Team on 01993 810730 or email sarah.horth@plunkett.co.uk.

See below for Welsh

Bydd Siop Cynfelyn, a berchnogir gan y gymuned yn agor ei drysau mewn digwyddiad arbennig i arddangos eu siop a chaffi gwych, a dangos i bobl ei bod yn llawer iawn mwy na dim ond lle i brynu bara a llaeth

Ymunwch â ni pan fyddwn yn siop wych Cynfelyn yn Nhre’r Ddol, Machynlleth. Cynhelir y digwyddiad hwn i unrhyw un sy’n pryderi am ddyfodol eu siop bentref, tafarn, neu unrhyw gyfleuster lleol arall – i ddod i weld â llygaid eu hunain sut y gall perchnogaeth gymunedol nid yn unig ei arbed, ond ei drawsnewid yn hwb bywiog i’r ardal leol.

Mae Siop Cynfelyn yn siop a chaffi a berchnogir gan y gymuned. Mae’r siop yn cynnig amrywiaeth o gynnyrch, yn cynnwys bwydydd a nwyddau cyffredinol a hefyd dewis o gynnyrch lleol a bwydydd a gwinoedd arbenigol. Mae gan y caffi enw da am goffi gwych a hefyd am gacennau a phrydau blasus, sy’n cael eu coginio gan fwyaf ar y safle. Mae’n chwarae rhan allweddol yn yr ardal leol, nid yn unig fel lle i brynu pethau’n lleol, ond oherwydd ei bod hefyd yn darparu lle i bawb gael cymdeithasu, gan gael gwir effaith ar leihau teimladau o unigedd ac unigrwydd sy’n gallu bod yn nodwedd o fywyd mewn ardaloedd gwledig. Mae yna awyrgylch hyfryd yn y lle, ac mae llawer iawn o hyn i wneud â’r ffaith bod mwyafrif o’r staff yn wirfoddolwyr, a hefyd oherwydd bod y siop wedi’i lleoli ar Lwybr Arfordir Cymru ac yn medru manteisio ar gerddwyr, mynyddwyr ac eraill sy’n dod i fwynhau’r golygfeydd ac yn dod i’r siop i brynu.

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i chi glywed yn uniongyrchol gan y rheini a sefydlodd y siop a’r caffi, yn ogystal ag am eu cynlluniau i’r dyfodol, gan gynnwys eu project ‘adeiladu’ nesaf. Fe fyddwch

Hyd yn oed os yw perchnogaeth gymunedol yn syniad hollol newydd i chi, fe fydden wrth ein boddau yn eich gweld ar y dydd er mwyn i ni ddangos y gwahaniaeth y mae’n gallu gwneud, a gobeithio eich ysbrydoli i weld beth y gall wneud i’ch cymuned chi!

Am ragor o fanylion, gweler y poster digwyddiad yma.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn sy’n rhad ac am ddim, cysylltwch â’r Tîm Digwyddiadau ar 01993 810730 neu e-bostiwch sarah.horth@plunkett.co.uk.

Booking for this event has now closed.