Join us when we'll be in the Denbighshire village of Pwllglas. This event is for anyone worried about the future of their village shop, pub or other local amenity - to come and see how community ownership can be used not just to save it, but transform it into a vibrant local hub.

Celebrating its third year in business this year, Pwllglas Community Shop reopened after a gap of 20 years when locals took action into their own hands. They have since been awarded the coveted ‘Welsh Village Shop of the Year’ Countryside Alliance Award – often referred to as the ‘Rural Oscars’! – and now employ five local people and 20 volunteers. Their success lies in part due to the fact that they offer a range of other services to locals, including takeaway meals, bulk buying schemes and somewhere to sit in and have a chat over a cup of tea or coffee.

This event will be your chance to hear directly from those who set up Pwllglas Community Shop about how they did it, as well as their plans for the future, with tours of the building and inspiring talks. Advisers from Plunkett Foundation will also be on-hand to talk through the practicalities of setting up and running a community co-operative in your area.

You can take part in activities held by the North Wales Wildlife Trust in support of the nearby Coed Cilygroeslwyd reserve. Have fun building bird houses for the reserve to help with their conservation project.

Even if community ownership is a completely new idea to you, we’d love to have you with us on the day to show you what a difference it can make, and hopefully inspire you to see what it could do for your community!

For further details, please see the event poster here.

If you would like more information about this free event, please contact the Events Team on 01993 810730 or email sarah.horth@plunkett.co.uk.

See below for Welsh

Bydd Siop Gymunedol Pwllglas sydd wedi ennill gwobrau yn agor ei drysau i arddangos yr hyn y maent wedi’i gyflawni yn y tair blynedd ers iddynt gychwyn masnachu. Croeso i bawb!

Ymunwch â ni ym mhentref Pwllglas yn Ninbych. Cynhelir y digwyddiad hwn i unrhyw un sy’n pryderi am ddyfodol eu siop bentref, tafarn, neu unrhyw gyfleuster lleol arall – i ddod i weld â llygaid eu hunain sut y gall perchnogaeth gymunedol nid yn unig ei arbed, ond ei drawsnewid yn hwb bywiog i’r ardal leol.

Gan ddathlu ei thrydedd flwyddyn fel busnes, wnaeth Siop Gymunedol Pwllglas ail-agor wedi bwlch o 20 mlynedd pan wnaeth y trigolion lleol benderfynu gwneud rhywbeth. Ers hynny maent wedi derbyn gwobr ‘Siop Bentref y Flwyddyn yng Nghymru’ gan y Gynghrair Cefn Gwlad - gwobrau y cyfeirir atynt yn aml iawn fel yr ‘Oscars Gwledig’! - a bellach cyflogir pump o bobl leol ac 20 o wirfoddolwyr. Mae eu llwyddiant oherwydd eu bod yn cynnig amrediad o wasanaethau i drigolion lleol, yn cynnwys prydau parod, cynlluniau swmp brynu a rhywle i eistedd a chael sgwrs dros baned o de neu goffi.

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i chi glywed yn uniongyrchol gan y rhai wnaeth sefydlu Siop Gymunedol Pwllglas yngl┼Ěn â sut y gwnaethant hynny, yn ogystal â’u cynlluniau i’r dyfodol, gyda theithiau o amgylch yr adeiladau a sgyrsiau fydd yn ysbrydoli.  Bydd ymgynghorwyr Sefydliad Plunkett wrth law i siarad â chi am y pethau ymarferol o sefydlu a rhedeg cyfleuster cymunedol cydweithredol yn eich ardal.

Gallwch gymryd rhan mewn gweithgareddau a ddelir gan yr Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru o blaid y warchodfa Coed Cilygroeslwyd gerllaw. Cael tai adar adeiladu hwyl i'r gronfa wrth gefn i helpu gyda'u prosiect cadwraeth.

Hyd yn oed os yw perchnogaeth gymunedol yn syniad hollol newydd i chi, fe fydden wrth ein boddau yn eich gweld ar y dydd er mwyn i ni ddangos y gwahaniaeth y mae’n gallu gwneud, a gobeithio eich ysbrydoli i weld beth y gall wneud i’ch cymuned chi!

Am ragor o fanylion, gweler y poster digwyddiad yma.

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn sy’n rhad ac am ddim, cysylltwch â’r Tîm Digwyddiadau ar 01993 810730 neu e-bostiwch sarah.horth@plunkett.co.uk.

Booking for this event has now closed.