Join us in the small and vibrant village of Cwmdu in the heart of Carmarthenshire. This event is for anyone worried about the future of their village shop, pub, or any other local amenity – to come and see how community ownership can be used not just to save it, but transform it into a vibrant local hub.

Cwmdu has a strong community spirit which has allowed it to punch way above its weight in what it offers to local residents and visitors to the area. At the centre of this picturesque village is the local pub and shop, which have been run by the community since the year 2000.These amenities have led to the village being awarded a Countryside Alliance Award, as well as attracting royal attention when Prince Charles visited the village in October 2009. They run a range of events that engage the whole community and beyond on a regular basis, and to help sustain their businesses, from the annual fete and boat race to apple day activities.

This event will be your chance to hear directly from those who set up the Cwmdu Inn about how they did it, as well as their plans for the future, with tours of the buildings and inspiring talks. We’re joining them on their fantastic ‘Classic Club’ event day which always draws an interested crowd, and there’ll be music from a local folk band. This is a great opportunity to see the Cwmdu Inn in all its glory, and get a real taste for how important it is to the people that live there.

Advisers from Plunkett Foundation will also be on-hand to talk through the practicalities of setting up and running a community co-operative in your area.

Even if community ownership is a completely new idea to you, we’d love to have you with us on the day to show you what a difference it can make, and hopefully inspire you to see what it could do for your community!

For further details, please view the event poster here.

If you would like more information about this free event, please contact the Events Team on 01993 810730 or email sarah.horth@plunkett.co.uk.

See below for Welsh 

Bydd Tafarn Cwmdu, sy’n siop, swyddfa bost a thafarn, yn agor ei drysau mewn digwyddiad arbennig i arddangos yr hwb lleol gwych hwn, gan ddangos i bobl cymaint y gellir ei gyflawni trwy weithgarwch cydweithredol. 

Ymunwch â ni ym mhentref bach ond bywiog Cwmdu sydd yng nghalon Sir Gâr. Cynhelir y digwyddiad hwn i unrhyw un sy’n pryderi am ddyfodol ei siop bentref, tafarn, neu unrhyw gyfleuster lleol arall - i ddod i weld â llygaid ei hunain sut y gall perchnogaeth gymunedol nid yn unig ei arbed, ond ei drawsnewid yn hwb bywiog i’r ardal leol. 

Mae gan Cwmdu ysbryd cymunedol cryf sydd wedi’i alluogi i gyflawni llawer o ran yr hyn a gynigir i drigolion lleol a hefyd ymwelwyr â’r ardal. Yn ganolbwynt i’r pentref hardd hwn y mae’r dafarn leol a’r siop, a’r gymuned sydd wedi bod yn gyfrifol amdanynt ers 2000.   O ganlyniad i’r cyfleusterau hyn gwobrwywyd y pentref gan y Gynghrair Cefn Gwlad, yn ogystal â denu sylw brenhinol pan wnaeth y Tywysog Siarl ymweld â’r pentref yn Hydref 2009. Trefnir amrediad o ddigwyddiadau sy’n cynnwys y gymuned gyfan a thu hwnt yn rheolaidd, sy’n gymorth i gynnal eu busnesau, o’r ffair flynyddol a ras gychod i weithgareddau’r diwrnod afalau.

Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i chi glywed yn uniongyrchol gan y rhai wnaeth sefydlu Tafarn Cwmdu yngl┼Ěn â sut y gwnaethant hynny, yn ogystal â’u cynlluniau i’r dyfodol, gyda theithiau o amgylch yr adeiladau a sgyrsiau fydd yn ysbrydoli.  Byddwn yn ymuno â hwy ar ddiwrnod arbennig sef eu diwrnod ‘Clwb Clasurol’ sydd bob tro’n denu torf dda, bydd cerddoriaeth hefyd gan fand gwerin lleol. Dyma gyfle gwych i weld Tafarn Cwmdu yn ei holl ogoniant, a chael gwir flas o’i phwysigrwydd i’r bobl sy’n byw yno.

Bydd ymgynghorwyr Sefydliad Plunkett wrth law i siarad â chi am y pethau ymarferol o sefydlu a rhedeg cyfleuster cymunedol cydweithredol yn eich ardal.

Hyd yn oed os yw perchnogaeth gymunedol yn syniad hollol newydd i chi, fe fydden wrth ein boddau yn eich gweld ar y dydd er mwyn i ni ddangos y gwahaniaeth y mae’n gallu gwneud, a gobeithio eich ysbrydoli i weld beth y gall wneud i’ch cymuned chi!

Am ragor o fanylion, gweler y poster digwyddiad yma.


Os hoffech chi fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn sy’n rhad ac am ddim, cysylltwch â’r Tîm Digwyddiadau ar 01993 810730 neu e-bostiwch sarah.horth@plunkett.co.uk.

Awards_Sponsorship_Proposal.pdf